Univerzita Komenského
 v Bratislave

Comenius University
 in Bratislava

Shibboleth - Prihlásenie

Shibboleth - Login

Na tejto stránke sa môžete prihlásiť do federačného systému Shibboleth. Tento systém umožňuje použiť Vaše Univerzitné prihlasovacie údaje aj na prihlásenie sa k neuniverzitným službám.
Pokiaľ nemáte svoje konto aktivované, obráťte sa na svojho správcu hesiel.

On this page You can log in to Shibboleth federation system. This system will let You use Your Comenius University credentials to access third party services.
In case Your account is not activated, plese contact password manager in Your faculty.

POZOR! zachovávajte zásady ochrany informácií:

IMPORTANT! You must adhere to the following guidelines in order to protect information accessed through IIKS:

  • pri ústnej, telefonickej, ani e-mailovej komunikácii Univerzita Komenského od Vás nikdy nepožaduje Vaše heslo
  • svoje heslo neoznamujte ani ďalším osobám, neposielajte ho e-mailom a nehovorte ho do telefónu
  • Vaše heslo používajte len na tých stránkach, pre ktoré je určené
  • ak máte podozrenie, že sa prezradilo Vaše prihlasovacie heslo, zmeňte si ho tu
  • Comenius University never ask for Your password in e-mail, phone or oral communication
  • do not tell Your password to other persons, do not send it via e-mail, do not dictate it via phone
  • use Your password only on pages it's intended for
  • if You suspect Your password is compromised, change it here imediately

Ak máte podozrenie na bezpečnostný incident obráťte sa na adresu bezpečnostného oddelenia.

If You suspect any security related incident, please report it to security department.